Wtorek, 19 wrzesień 2017
  • Polski
  • Angielski


Energia wiatru w Polsce i Europie

 

W czasach, gdy coraz większą uwagę przywiązuje się do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, inwestowanie w ich rozwój odgrywa istotną rolę w formułowaniu strategii rozwoju gmin, województw, państw. Od kilku lat kwestia wspólnotowej polityki energetycznej, poprawy jakości systemów elektroenergetycznych oraz wpływu całego sektora na zmiany klimatyczne traktowana jest przez Unię Europejską priorytetowo. Przed państwami członkowskimi stawiane są cele, których osiągnięcie wymaga opracowania państwowych strategii energetycznych oraz zaprojektowania mechanizmów, które pozwolą na ich konsekwentną realizację, zgodnie ze sformułowanymi zaleceniami. Polska została zobowiązana do wprowadzenia odpowiednich mechanizmów po przystąpieniu do Unii Europejskiej (UE), w ramach nowelizacji prawa energetycznego. Podstawowym dokumentem odnoszącym się do energetyki odnawialnej, której rozwój ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej, jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Konsekwencją zwiększenia wykorzystania tych źródeł będzie zmniejszenie stopnia uzależnienia od dostawców energii importowanej. Promowanie stosowania alternatywnych źródeł energii pozwoli na większą dywersyfikację źródeł dostaw, a także stworzenie warunków korzystnych do rozwoju energetyki rozproszonej, bazującej na surowcach dostępnych lokalnie. Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmują wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w kolejnych latach.

 

Poniżej przedstawiamy obecną sytuację na rynku produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i Unii Europejskiej.

 

1. Łączna moc zainstalowana w generacji wiatrowej, koniec 2012r. (MW)

(kliknij, aby powiększyć)

 

Źródło: European Wind Energy Association

                         

               w 2011roku/ na koniec 2011r/ w 2012r/ na koniec 2012

Źródło: European Wind Energy Association

 

 

2. Udział energii wytwarzanej przez elektrownie wiatrowe w całkowitej produkcji energii

 

Źródło: European Wind Energy Association

 

 

3. Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii

 

Zgodnie z Krajową Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do roku 2030 (Monitor Polski, kwiecień 2012), energetyka ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności wiatrowa i wodna, powinny być rozwijane na obszarach o największym potencjale tych źródeł. Obszary te oznaczone są na mapie poniżej.

 

 

4. Rozbudowa systemu połączeń energetycznych i strefy rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej